Tips for more self-confidence!

Good morning ladies!

Do you want more self-confidence? I think every person in this world will sometimes have low self-confidence, even the most confident-looking people. If you have self-confidence, you have the feeling you don't need anyone to achieve your goal. It will feel like you can handle the world! I have some tips for you to get more confident in yourself that you can try starting today!

1. Smile! Are you feeling nervous or uncomfortable? Try this tip: smile. Smiling helps you to feel better. Because you have this facial expression, your brain will be motivated to register this happy emotion. Smiling will be associated with positive feelings. When you smile, your body will make endorphin that stimulates the circulation of blood in your face which will make your muscles relax more. On top of that, people find other people how smile at them always more trustable. If you smile at someone, he or she will probably will smile back at you and this will give you an extra confident-boost!

2. Make eye contact. Like smiling, it is important to make eye contact when you meet people. When making eye contact you'll immediately look more confident. When you stare at your shoes of a table, this will strenghten your feelings of doubt and shyness. When you have to talk in front of a group of people, try to make eye contact. This is a bit more difficult when you're standing in front of other people, but you will get more attention of your audience and it will make your stress decrease.

3. Walk quickly. I don't mean super fast, but show other people that you are energetic and determined by walking with a good tempo. You can see how someone is feeling that day, just by looking how they are walking.

4. Ensure a good posture. People with shoulders hanging down don't look confident. They are not enthusiastic of what they are doing en they don't see themselves as important. Be sure you have a good posture and you will feel automatically more confident. Stand up straight and lift your chin up. When you do that, other people will have a positive impression of you.

5. Look good. Even if you have only a few minutes in the morning, try to look fresh and good looking when you go out of the house. This will help other people to have a good first impression of you and they will notice your confidence.

6. Accept compliments. Take compliments on a positive way. Look at the person, thank them for complimenting you and smile. It will make you self-confidence grow!

7. Be positive. Even if you have a bad day, try to stay as positive as you can. Try to avoid self-pity and don't let other people depreciate you. If you let yourself down, other people will do the same. Talk positive about yourself, your future and your development. Don't be afraid to tell your strong and weak features to others. By doing this, you will make yourself stronger and you will grow in a positive way.

8. Trust yourself! Think about your successes and not about your failures. Trust on your own actions and decisions. Getting more confidence starts on the inside by believing in yourself. Accept yourself for how you are and just love yourself!

Don't forget to love and smile today!

Love, Annelies

Goeiemorgen dames!

Wil jij meer zelfvertrouwen? Ik denk dat elke persoon in deze wereld soms wel eens laag zelfvertrouwen heeft, zelf de personen die er het meest zelfverzekerd uitzien. Als je zelfvertrouwen hebt, heb je het gevoel dat je niemand anders nodig hebt om je doel te bereiken. Het zal aanvoelen alsof je de wereld aankan! Ik heb enkele tips voor jou om meer zelfverzekerd te zijn die je kan uitproberen vanaf vandaag!

1. Glimlach! Voel je je nerveus of ongemakkelijk? Probeer deze tip: gewoon glimlachen. Glimlachen doet je beter voelen. Omdat je deze gezichtsuitdrukking hebt, zullen je hersenen verplicht worden om deze vrolijke emotie te registreren. Glimlachen zal geassocieerd worden met positieve gevoelens. Als je lacht, zal je lichaam endorfine aanmaken dat de bloedcirculatie in je gezicht stimuleert wat ervoor zal zorgen dat je spieren meer ontspannen. Bovendien zullen mensen andere mensen die glimlachen meer betrouwbaar vinden. Als je lacht naar iemand, zal hij of zij waarschijnlijk je wel een glimlach terug geven en dat is weer een extra zelfzekerheidsboost voor jou!

2. Maak oogcontact. Zoals glimlachen, is het belangrijk om oogcontact te maken wanneer je mensen ontmoet. Als je oogcontact maakt, zal je onmiddellijk meer zelfzeker lijken. Als je naar je schoenen staart of naar een tafel, zal dit je gevoelens van twijfel en verlegenheid enkel maar versterken. Wanneer je moet spreken voor een hele groep, probeer dan oogcontact te maken. Dit is een beetje moeilijker wanneer je voor een groep mensen staat, maar als je dit doet zal je meer aandacht krijgen van je publiek en zal je stress daardoor ook verminderen. 

3. Loop snel. Ik bedoel niet supersnel, maar laat andere mensen zien dat je energetisch en vastberaden bent door te wandelen met een goed tempo. Je kan zien hoe iemand zich voelt, gewoonweg door te lijken hoe ze wandelen.

4. Zorg voor een goede houding. Mensen met hangende schouders zien er niet zelfzeker uit. Ze zijn niet enthousiast van wat ze aan het doen zijn en ze zien zichzelf niet belangrijk. Zorg ervoor dat je een goede houding hebt en je zal je automatisch zelfzekerder voelen. Sta rechtop en hef je kin omhoog. Als je dat doet, zullen andere mensen een positieve indruk hebben van jou. 

5. Zorg voor een goed uiterlijk. Zelfs al heb je maar een paar minuten tijd 's morgens, probeer er altijd fris en goed uit te zien als je buitenshuis gaat. Dit zal andere mensen helpen een goede eerste indruk te hebben van jou en ze zullen je zelfzekerheid opmerken.

6. Aanvaard complimenten. Accepteer complimenten op een positieve manier. Kijk de persoon aan, bedank hem of haar om je te complimenteren en glimlach. Het zal je zelfzekerheid doen groeien!

7. Wees positief. Zelfs als je een slechte dag had, probeer toch zo positief mogelijk te blijven. Probeer zelfmedelijden te vermijden en laat andere mensen je niet kleineren. Als je jezelf naar beneden haalt, zullen andere mensen dat ook doen. Spreek positief over jezelf, over je toekomst en over je ontwikkeling. Wees niet bang om anderen je sterke en zwakke punten te vertellen. Door dit te doen, maak je jezelf sterker en zal je groeien op een positieve manier. 

8. Vertrouw op jezelf! Denk over je successen en niet over je mislukkingen. Vertrouw op je eigen daden en beslissingen. Zelfzekerder worden begint binnenin door te geloven in jezelf. Accepteer jezelf voor wie je bent en hou van jezelf!


Vergeet niet te liefhebben en lachen vandaag!

Liefs, Annelies

CONVERSATION

0 reacties:

Post a Comment

Double tap